هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………  صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۲

۱ـ بیان مسأله ………………………………………………………………………….. ۶

۲ـ اهمیت و ضرورت مسأله …………………………………………………….. ۱۳

۳ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش…………………………………… ۱۵

۴ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………………….. ۱۸

خلاصه ………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری ………………………………………………………….. ۲۲

۱ـ تعریف اختلالهای یادگیری …………………………………………………… ۲۲

۲ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ………………………………….. ۳۰

۱) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ………………………………………… ۳۰

۲) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ………………………………………………………….. ۳۳

۳) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس ………………………………………. ۴۳

۴) دوره معاصر (از سال ۱۹۸۰ تا کنون) ………………………………………………………… ۴۴

۳ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR……….. 44

۱) اختلال خواندن ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲) اختلال در ریاضیات ……………………………………………………………………………………. ۴۶

۳) اختلال بیان نوشتاری ………………………………………………………………………………… ۴۸

۴) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)……………………… 49

۴ـ تعریف خواندن …………………………………………………………………… ۵۰

۵ـ تحول خواندن …………………………………………………………………….. ۵۵

۶ـ مدل های خواندن ……………………………………………………………….. ۵۶

۱) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین …………………………………………………………….. ۵۶

۲) مدل تعاملی جبرانی…………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳) مدل پیوندگرایی…………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴) مدل آوایی……………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۵) مدل ببین و بگو ………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۶) مدل تعادل خواندن بیکر ……………………………………………………………………………… ۶۳

۷ـ نارساخوانی………………………………………………………………………… ۷۰

۱) تعریف نارساخوانی…………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲) نشانه های بالینی نارساخوانی ……………………………………………………………………. ۷۵

۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی………………………………………………………………….. ۸۱

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ………………………………………………………………….. ۸۱

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ……………………………………… ۸۲

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ………………………………………………………………. ۸۳

د ـ تأخیر زبان گفتاری …………………………………………………………………………… ۸۵

هـ ـ اختلالهای ادراکی …………………………………………………………………………….. ۸۶

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت …………………………………………………………………. ۸۷

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD…………………………………………….. 88

ح ـ اختلالهای رفتاری …………………………………………………………………………….. ۹۱

۴) شیوع نارساخوانی………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵) تاریخچه نارساخوانی…………………………………………………………………………………… ۹۵

۶) سبب شناسی نارساخوانی …………………………………………………………………………. ۹۹

الف ـ عوامل ژنتیکی …………………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب ـ عوامل عصب شناختی …………………………………………………………………… ۱۰۳

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ……………………………………………………………….. ۱۰۷

د ـ غلبه طرفی مغز ………………………………………………………………………………. ۱۱۱

هـ ـ عوامل حرکتی ……………………………………………………………………………….. ۱۱۴

و ـ عوامل شناختی ………………………………………………………………………………. ۱۱۵

ز ـ عوامل رفتاری ………………………………………………………………………………… ۱۱۸

ح ـ عوامل محیطی ……………………………………………………………………………….. ۱۲۱

ط ـ عوامل عاطفی ………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی …………………………… ۱۲۴

۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ……………………………… ۱۲۴

.

.

.

.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال موضوع طرح مهد کودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور ...
صفحات: 17
فرمت: word قابل ویرایش
30,000 ریال

دانلود مقاله با عنوان نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

مقدمه ۱-نحوه انتخاب موضوع: به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته...
صفحات: 150
فرمت: word
110,000 ریال

دانلود تحقیق مولکول نگاری و کاربرد آن در استخراج

۱-۱- تئوری قفل و کلید مفهوم برهم کنش مولکولی بسیار قدیمی بوده و بوسیله مؤسسات یونانی و ایتالیایی استفاده شده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ظهور نظریه‌های مدرن در مورد این بره...
150,000 ریال