هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

بتن وتوسعه پایدار و تاثیر آن بر محیط زیست

 

بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن

بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن

پاورپوینت قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت و pdf بتن وتوسعه پایدار وتاثیر آن بر محیط زیست و بازیافت بتن

 

-۱مقدمه
-۲تعریفی از بتن وتوسعه پایدار
-۳بتن وآلایندگی محیط زیست
۴راه های اساسی برای مقابله با مسائل
زیست محیطی صنعت بتن
-۵مزایای استفاده از بتن

بتن پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است. این ماده، معمولاً از مخلوط نمودن سیمان پرتلند، ماسه، سنگ
شکسته و آب ساخته میشود. همچنان که هوا برای تنفس، آب برای نوشیدن و زمین برای رویش گیاهان
داریم، بتن نیز شالوده تمدن است. در اغلب کشورهای جهان نسبت مصرف بتن به فولد از ۱۰به ۱نیز
فراتررفته است.در سال ۱۹۹۰تولید جهانی سیمان در حدود ۱میلیارد تن بوده است در سال ۱۹۹۸این
میزان به ۱/۶میلیارد تن رسیده است، به همانطور که در نمودار دیده می شود در ابتدای نیمه دوم قرن
بیستم مصرف سیمان به شدت روبه افزایش گذاشت البته این مقدار مصرف با توجه به پایان جنگ جهانی
دوم و برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در کشورهای
اروپایی و ژاپن طبیعی بود

در طراحی و ساخت بنا ها اصل توجیه اقتصادی یکی از اصول اساسی در مهندسی عمران است.در طول پنجاه سال
گذشته اقتصاد جهانی شامل تحولت زیادی بوده است . عواملی از قبیل ارتقا و فن آوری های مخابرات، کاهش موانع
تجاری و کاهش موانع بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی از دلیل مهم این تغییرات می باشند. رشد اقتصاد جهانی در
کنار خود اختلالتی را نیز به وجود آورده که از آن میان می توان به موارد زیست محیطی اشاره کرد. هم چنین نبود
ساختارهای قانونی مناسب در حمایت از محیط زیست توسط نظام های چند جانبه تجاری، عامل مهم در عدم توجه
کشورها به مسائل محیط زیست می باشد . درادبیات بین الملل مفهوم توسعه پایدار به صورت زیر بیان شده است:
“توسعه ای که پاسخگوی نیازهای حاضر باشد بدون آنکه بر توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهای خود تأثیر منفی
داشته باشد “. بر اساس تعبیر Mehtaدر سال ۱۹۹۹توسعه پایدار یعنی این که ، تا حد امکان کمتر از نعمت های خوب
و مواد اولیه کره زمین بهره برداری شود و کمترین مقدار مواد زیان آور به آن برگردانده شود. وی هم چنین توسعه پایدار
را در برقراری تعادل میان دو نیاز هم ارز اجتماعی یعنی تأمین ساختمان های مورد نیاز و حفظ منابع طبیعی و محیط
زیست می داند.

آلودگیهای زیست محیطی کارخانه های سیمان :

از آنجا که امروزه در کشور ما تاسیس کارخانهًهای سیمان که با بهرهًگیری از سرمایهًگذاریًهای کلان انجام میًگیرد معمول با
اشتغالزایی و جوانب اقتصادی دیگر همراه است، توسعه صنعت سیمان روندی رو بهًرشد را طی میًکند. اما در راستای این
منافع اقتصادی آسیبًهای زیستًمحیطی ناشی از کارخانهًهای سیمان اجتنابًناپذیر است. این آسیبًها شامل آلودگی هوا،
آلودگی آبًهای زیرزمینی منطقه، از بین رفتن پوشش گیاهی و… است.
برخی از عواملی که سبب ایجاد آلودگی میًگردند، عبارتند از:
.۱گردوغبار ناشی از فرآیند آسیا کردن مواد اولیه ذرات ریزتر از ۱۰میکرون بهًطور مشخص با آسیبًهای بهداشتی رابطه
نزدیکی دارند.
.۲گازهای متصاعد شده نظیر NOxو Soxکه از احتراق سوختًهای موردنیاز نظیر نفت و زغالًسنگ برای مشعل کوره
حاصل میًشوند.
.۳عناصر سنگین موجود در مواد آهکی، رسی و همچنین سوختًهای کوره که در گازهای کوره آزاد میًشوند.
.۴آزاد شدن یک سری مواد آلی و فلزات سمی از سوختن باطلهًهای نفتی و ارگانیکی موجود در مواد اولیه.

برای جلوگیری از آلودگیًهای نامبرده راهکارهایی را میًتوان در نظر گرفت تا این اثرات به حداقل خود برسد. از جمله
اقداماتی که میًتوان انجام داد، عبارتند از:
.۱جمعً آوری و بازیابی گرد و غبار ناشی از آسیا کردن مواد اولیه.
.۲ایجاد سیستمًهای تخلیه مناسب به همراه .HOOD
.۳جریان هیدرولیکی مناسب و سیستمًهای کنترلًکننده بیرون راننده برای کم کردن مقدار مواد معلقی که به بیرون
حمل میًشود.
.۴استفاده از سوختًهایی که شامل حداقل NOxو Soxباشد.
.۵استفاده حتیًالمکان از پروسه خشک به جای تر.
.۶استفاده از شعله احیایی برای کاهش مقدار NOxو سایر ترکیبات سمی.
برای فراهم آوردن توجیهات اقتصادی و زیستًمحیطی توام در صنعت سیمان نیاز به یک ترکیب قوی از راهکارهای
مناسب پیشگیریًکننده از آلودگیًهای محیطًزیست و فعالیتًهایی که از نظر اقتصادی نیز توجیهًپذیر باشد، مورد نیاز
است.

روند انتشار گازهای گلخانه ای در اثر تولید سیمان:
انتشار گازهای گلخانه ای در اثر تولید سیمان از دو منبع تولید میشود. احتراق سوخت و کلسینه شدن آن. کلسینه
شدن پروسه شیمیایی می باشد که کربنات کلیسیم حرارت داده می شود تا دمای بال تا به آهک یا اکسید کلسیم
مبدل شود. در طی این پروسه گاز کربنیک تولید می گردد. پس شگفت انگیز نیست که نوع اصلی گازهای گلخانه
ای حاصل از تولید سیمان، گازکربنیک باشد. مقدار CO 2انتشار یافته بعلت پروسه کلسینه شدن به تنهایی معمولاً
از ۵۰تا % ۶۰مقدار کل CO 2انتشاریافته در زمان تولید سیمان متغیر است. ۴۰تا % ۵۰باقیمانده بطور عمده
بعلت احتراق سوخت می باشد. مشارکت هر یک از این عوامل (کلسینه شدن و احتراق سوخت) به بازدهی انرژی
بستگی دارد. درصد CO2انتشار یافته از احتراق سوخت در کارخانه های سیمان با بازده بال به مقدار کمتر میل
میکند از آنجایی که سوخت کمتر به تولید همان مقدار سیمان نیاز خواهد داشت.

راه های اساسی برای مقابله با مسائل زیست محیطی صنعت بتن به شرح ذیل است:

بهبود کارایی انرژی در صنعت سیمان و استفاده از مواد زاید به عنوان جانشینی برای سوخت :
سوخت های اصلی در کوره های سیمان شامل زغال سنگ، سوخت های نفتی، گاز طبیعی و کک نفت هس
سوخت های ثانویه در کوره های سیمان شامل موارد زیر هستند.استفاده از این سوخت ها اثرات زیست مح
مطلوبی نسبت به سوختهای اولیه یا فسیلی دارند.
– لستیک چرخ
– ضایعات زباله ای جامد شهری
– سوخت های مشتق از ضایعات مایع
– سوخت های ضایعات زیستی (ضایعات غذا، لجن فاضلاب شهری، چربی و گوشت حیوانات)

صرفه جویی آب:
تا کنون آب شیرین تقریباا همه جا به طور وفور در دسترس بوده و برای تمام مقاصد در صنعت بتن مورد استفاده قرار
گرفته است. در واقع استاندارد های اجرای ساختمان، استفاده از آب قابل شرب را برای ساخت و عمل آوری مرطوب
بتن توصیه میکرده اند، ولی این شرائط امروزه تغییرکرده است. Hawkenوهمکارانش گزارش میکنند که آب شیرین
سالم روز به روز کمیابتر میشود. اگر چه در کره زمین آب زیادی وجود دارد ولی فقط حدود ۳درصد آن شیرین میباشد
که قسمت اعظم آن هم یا در مناطق ذوب یخبندانهای بزرگ محبوس است و یا از اعماق زیاد زمین قابل استحصال
میباشد. در صنعت بتن که یکی از بزرگترین مصرف کننده های آب است، ضروری است، مصرف آب را با کارایی
زیادتری همراه سازیم. علاوه برمصرف حدود ۱۰۰لیتر آب در متر مکعب برای شستشوی تراک های بتن آماده، ما آب
خیلی زیادی را برای تولید بتن مصرف میکنیم. عقیده بر این است که مصرف فعلی سالنه ۱تریلیون لیتر آب برای
تولید بتن میتواند به نصف کاهش یابد و این کار با استفاده از مصالح خوب دانه بندی شده و گسترش استفاده از
افزودنیهای معدنی و فوق روان کننده ها عملی خواهد بود. علاوه بر آن چرا باید در ساخت بتن از آب تصفیه شده
شهری قابل شرب استفاده کرد؟ تحقیقاتی که در کشور های مختلف انجام شده است نشان می دهد استفاده از آب
ناشی از تصفیه فاضلاب می تواند تحت شرایطی به عنوان آب اختلاط و آب عمل آوری در صنعت بتن مورد استفاده
قرار گیرد

صرفه جویی مصالح سنگی:
در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن حدود دو سوم نخاله های ساختمانی و تخریب را مصالح بنایی و خرده ها و تکه-
های بتن قدیمی تشکیل میدهند. این یک فرصت خوب برای صنعت بتن میباشد که با استفاده از نخاله های
ساختمانی به عنوان مصالح درشت دانه در بتن، بهره وری از مصالح را بهبود بخشد. در بسیاری از نقاط جهان ماسه
های لروبی و نخاله های معدنی به عنوان مصالح ریزدانه در بتن قابل کاربرد هستند. خصوصااً در مناطقی که با کمبود
زمین رو به رو هستند و یا اینکه دپوی این نخاله ها گران تمام میشود بازیابی آنها علی رغم هزینه انجام آن
اقتصادی به حساب می آید. علاوه بر آن در بسیاری از مناطق جهان، قرضه های مصالح سنگی بکر به اتمام رسیده
است و در مقایسه با استفاده از مصالح سنگی بازیافت شده که رایگان و یا با قیمت نازل در دسترس است، تهیه و
حمل مصالح سنگی از فواصل دور بسیار گرانتر میباشد. بتن بازیافت شده به عنوان پر کننده در بعضی جاها مورد
استفاده قرار میگیرد که از خاکریز بهتر است ولی این نوع بتن معمولا دارای عمر مفید کمتری است و بدین جهت
استفاده از مصالح سنگی بکر برای تولید بتن نو ادامه دارد

بتون جدید ساخته شده در هلند که آزمایشهای مختلف بر روی آن انجام
شده است می تواند حدود چهل و پنج درصد از دی اکسید خطرناک منتشر
شده از خودروها را جذب کند. بر این اساس شهرهای مدرن در آینده می
توانند از بتون موسوم به بتون سبز برای ساخت و ساز استفاده کنند. این
بتون توانایی جذب نیتروژن تولید شده توسط خودروها را دارد که ماده ای
خطرناک برای سلامتی افراد است. محققان دانشگاه “ایندهوون” ب
آزمایشهای مختلف بر روی این بتون جدید متوجه شده اند که این محصول
جدید توانایی جذب چهل و پنج درصد از گازهای سمی خطرناک تولید
شده توسط خودروها را مانند ،CO2نیتروژن دارد. گاز دی اکسید نیتروژن
که به بارش باران های اسیدی منجر می شود برای سلامتی افراد هم بسیار
خطر است. بتون جدید همچنین می تواند به پاکسازی هوا هم کمک کند
زیرا این محصول جدید شامل دی اکسیدتیتانیوم است-

پاور پوینت مقاله اسکوپ و انواع روش های اسکوپ کردن

اسکوپ کردن نما های سنگی   این مقاله قابل ویرایش می باشد اتصالات دوغابی سنگ با نما به این شکل بود که پس از مدتی سنگها با جذب آب کمتر مثل گرانیت از نما جدا می شد و ...
صفحات: 22
فرمت: پاورپوینت و pdf
36,000 ریال

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی

پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به همراه تصاویر ، قابل ویرایش به همراه فایل pdf انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :   -۱انواع اتصالات ت...
صفحات: 28
فرمت: پاورپوینت و pdf
37,000 ریال