هموار فایل

مرکز دانلود و خرید و فروش فایل

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
مـهـد کـودک
با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال

موضوع طرح مهد کودک با ظرفیت پذیرش ٧۵کودک در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور
سرمایه گذاری کـل :١/٣٩٣میلیون ریال
سهم آورده متقاضی میلیون ریال:١/۴٣
:٣۵٠سهم تسهیلات میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه ماه:٢۴
نفر :٧اشتغالزایی

موجب بروز تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز افزون به زندگی ماشینی و مدرن ،
پارهای مسائل جدید در زندگی روزمره شهروندان شده است. افزایش مشارکت بانوان در
عرصههای اقتصادی و اجتماعی و حضور بیشتر این قشر جامعه در محیط های کاری خارج از
منزل باعث کاهش ساعات حضور مادران در محیط خانه و به تبع آن عدم وجود امکان مراقبت از
. شود کودکان توسط مادر می
از دیگر سو، با توجه به آموزه های نوین تربیتی و آموزشی استفاده از خدمات مشورتی نهادهای
ص ذی لاح در مورد تربیت و پرورش کودکان خردسال ، اهمیت فراوانی یافته است. مهد های کودک
در این میان از عمده ترین مراکزی هستند که قادر میباشند ضمن نگهداری از کودکان در ساعات
کاری ، موجبات آسایش خاطر خانواده ها را فراهم آورده و زمینه ساز فعالیت اقتصادی مفید
والدین در محل کارشان شده و از سوی دیگر بااستفاده از مربیان کارآزموده و تحصیلکرده ، از
روشهای نوین تربیتی و آموزشی بهره گرفته و زمینه ساز تربیت صحیح کودکان و بارور شدن
ستعدادهای آنان در زمینه های هنری و درسی گردند.
با اجرای این طرح که شامل تاسیس یک باب مهد کودک دارای کارگاه های سفالگری و نقاشی
باشد، و آزمایشگاه علوم می ضمن اینکه گامی در جهت تعلیم و تربیت صحیح فرزندان این مرز و
وم برداشته میشود، بازده مناسب اقتصادی نیز عاید مجریان طرح خواهد گردید همچنین بستر .
مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی خصوصا بانوان تحصیلکرده فراهم خواهد شد.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک
سرمایه ثابت–الف
– ١مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت تقریبی
٢۵٠متر مربع به انضمام حیاط به مساحت تقریبی ٢٠٠متر مربع میباشد که ارزش رهن
٣٠٠آن معادل ( ثابت حصه )کامل .شود میلیون ریال برآورد می
: تجهیزات -٢

طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت ۵۰هکتار

خلاصه طرح: طرح توجیهی احداث باغ پسته قابل ویرایش   موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: ۵۰هکتار نوع تولیدات: پسته تعداد شاغلی...
صفحات: 18
فرمت: word قابل ویرایش
30,000 ریال

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

فهرست مطالب عنوان ...................................................................................................  صفحه فصل اول: مقدمه ..................................
230,000 ریال